Aineisto sisältää Lempäälän kunnan ylläpitämät kiintopisteet paikkatietona. Kiintopisteet ovat koordinaateiltaan tunnettuja, pysyväluonteisesti maastoon rakennettuja merkkejä, kuten putkia, pultteja, nauloja tai tarroja. Kaikille aineiston kiintopisteille on mitattu tasokoordinaatit sekä korkeus, ja ne luokitellaan tarkkuuden ja pysyväisluonteisuuden mukaan eri luokkiin. Kiintopisteitä hyödynnetään mittaustoiminnan lähtötietona sekä muun muassa korkomerkkeinä rakentamisessa. Kiintopisteitä rakennetaan säännöllisesti kunnan taajama-alueelle, ja tapauskohtaisesti myös haja-asutusalueelle.

Aineisto sisältää ajantasaisen tiedon kiintopisteistä. Lisäksi aineistossa on historiatietona 13.3.2020 tai sen jälkeen poistuneet kiintopisteet. Historiatiedon voi suodattaa aineistosta pois ominaisuustietojen avulla. WFS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla vain aineiston ajantasainen tieto, ei historiatietoa. GeoPackage-tiedostolatauksen kautta on saatavilla aineiston ajantasainen tieto sekä historiatieto.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878) ja korkeusjärjestelmä N2000 (EPSG:3900). Geometrian esitystapa on piste. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti geometrian ja ominaisuustietojen osalta.

Aineiston tarkempi metatietokuvaus on saatavilla osoitteesta https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/lempaala/metatieto/kiintopiste.html.

Ominaisuustietojen tarkempi kuvaus

globalid Järjestelmän ylläpitämä ominaisuustieto. Määrämittainen, satunnaisesti generoitu päätunniste, joka on yksilöllinen ja pysyvä. Ominaisuustiedon avulla kohteet voidaan yksilöidä tämän aineiston ulkopuolella. Esimerkkiarvo: {F77D7F9B-6D4D-44D4-8ED7-E3A11622FE3B}

pistenumero Jokaiselle kiintopisteelle yksilöllinen, määrämuotoinen tunniste, joka muodostuu kiintopisteen rakennusvuoden vuosiluvusta (neljä numeroa) ja vuosikohtaisesta juoksevasta numerosta (kaksi numeroa). Esimerkkiarvo: 201807

luokka Kiintopisteen luokittelua kuvaava ominaisuustieto. Kiintopisteet jaetaan niiden mittaamiseen käytettyjen menetelmien, tarkkuuden ja pysyväisluonteisuuden muokkaan kolmeen luokkaan: peruskiintopisteet, käyttökiintopisteet ja apupisteet. Peruskiintopisteet ovat koordinaateiltaan tarkimpia ja pysyvästi rakennettuja, kun taas apupisteet ovat vähemmän tarkkoja sekä usein rakenteeltaan väliaikaisempia. Luokat vastaavat pääpiirteissään "JHS 184: Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä" -suosituksen valtakunnallisia EUREF-FIN-kiintopisteiden mittausluokkia E4, E5 ja E6. Kiintopisteiden mittaamisessa käytetyt menetelmät eivät kuitenkaan ole täysin suosituksen mukaiset, joten virallista luokittelua ei käytetä. Esimerkkiarvo: käyttökiintopiste

rakenne Kiintopisteen fyysistä rakennetta kuvaava ominaisuustieto. Esimerkkiarvo: naula

alusta Kiintopisteen rakennusalustaa kuvaava ominaisuustieto. Esimerkkiarvo: maaperäkivi

luontipaiva Kiintopisteen rakentamispäivä. Arvo '1.1.yyyy' (esim. 1.1.2008) annettaan kiintopisteille, joiden rakentamisvuosi tiedetään, mutta tarkka rakentamispäivämäärä ei ole tiedossa. Esimerkkiarvo: 6.8.2009

n_koordinaatti Kiintopisteen pohjoiskoordinaatti (N-koordinaatti) ETRS-GK24 -koordinaattijärjestelmässä. Yksikkönä metri. Esimerkkiarvo: 6800591.872

e_koordinaatti Kiintopisteen itäkoordinaatti (E-koordinaatti) ETRS-GK24 -koordinaattijärjestelmässä. Yksikkönä metri. Esimerkkiarvo: 24487019.347

korkeus Kiintopisteen korkeus merenpinnasta N2000-korkeusjärjestelmässä. Yksikkönä metri. Esimerkkiarvo: 90.382

kunta Kohteen sijaintikuntaa kuvaava ominaisuustieto. Esimerkkiarvo: Lempäälä

metatieto URL-linkki aineiston metatietokuvakseen. Esimerkkiarvo: https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/lempaala/metatieto/kiintopiste.html

alkuhetki Päivämäärä ja kellonaika, milloin kohde on luotu tietokantaan (kohteen elinkaaren alkuhetki). Ominaisuustieto ei kuvaa, milloin kohteen esittämä oikean maailman asia tai ilmiö on alkanut. Ominaisuustiedon avulla voidaan hakea esimerkiksi tietyn ajanhetken jälkeen luotuja kohteita. Arvo '1.1.1900' annetaan kohteille, joiden alkuhetkestä ei ole tarkkaa tietoa. Esimerkkiarvo: 25.3.2020 7:34:51

muutoshetki Päivämäärä ja kellonaika, milloin kohteen geometriaa tai omnaisuustietoja on muutettu tietokannassa. Ominaisuustieto ei kuvaa, milloin kohteen esittämä oikean maailman asia tai ilmiö on muuttunut. Ominaisuustiedon avulla voidaan hakea esimerkiksi tietyn ajanhetken jälkeen muuttuneita kohteita. Esimerkkiarvo: 25.3.2020 14:17:16

loppuhetki Päivämäärä ja kellonaika, milloin kohde on merkitty poistuneeksi tietokantaan (kohteen elinkaaren loppuhetki). Ominaisuustieto ei kuvaa, milloin kohteen esittämä oikean maailman asia tai ilmiö on päättynyt. Ominaisuustiedon avulla voidaan hakea esimerkiksi tietyn ajanhetken jälkeen poistuneita kohteita. Kohde, jolle on annettu loppuhetki, on historiatietoa. Jos halutaan tarkastella nykyhetken tilannetta, tulee historiatieto suodattaa aineistosta pois esimerkiksi näyttämällä vain kohteet, joiden loppuhetki saa tyhjän (null) arvon. Esimerkkiarvo: 25.3.2020 9:50:37

Data and Resources

Additional information

Administrator Lempäälän kunta, Tontti- ja mittauspalvelut
Published 08.09.2020
Updated 17.11.2020
Update frequency
More information
  1. https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/lempaala/metatieto/kiintopiste.html
Geographical coverage
License CC0 1.0
How to reference Source: Lempäälän kiintopisteet. The maintainer of the dataset is Lempäälän kunta, Tontti- ja mittauspalvelut. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 26.02.2024 under the license CC0 1.0.

License

CC0 1.0
CC0-1.0 [Open Data]

Opennesscomments powered by Disqus