Site logo

Aineisto sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymään alkuperäiseen talousarvioon sisältyvät kaikki kunnan tuloslaskelman erät eli toiminta- ja rahoitustulot ja -menot, verotulot, valtionosuudet, poistot ja tuloksenkäsittelyerät. Aineiston tulkinnassa ja vertailuissa edellisiin vuosiin tulee ottaa huomioon, että Tampereen kaupunki luopui tilaaja–tuottaja-mallista vuoden 2017 alusta. Tietoa organisaatiomuutoksesta löytyy talousarviokirjasta ja kaupungin verkkosivuilta.

Poiminnan käsitteet:

  • Yritys: Kaupunkiorganisaation ylin seurantataso kaupunkitason jälkeen. Yritys vastaa pääsääntöisesti organisaatiorakenteessa tasoa, jolta laaditaan erillistilinpäätökset ja laskennalliset eriytykset tilinpäätöksissä. Samoin kaupungin sisäiset liiketapahtumat tehdään ko. yritysten välillä, vrt. kumppaniyhtiö jäljempänä. Muutokset vuoteen 2016 löytyvät erillisestä liitteestä.
  • Tulosyksikkö: Kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.
  • TY hierarkia järj: Kaupunkiorganisaatio rakentuu kaupungin toiminnanohjausjärjestelmässä tulosyksiköittäin hierarkiana. Ed. mainitut tulosyksiköt eivät ole numeerisessa järjestyksessä hierarkiassa. TY hierarkia järj –muuttujan avulla tulosyksiköt on järjestetty kaupungin virallisen tulosyksikköhierarkian mukaiseen järjestykseen.
  • TY hierarkia taso 1-7: Tulosyksikköhierarkia kuvaa organisaatiorakennetta. TY-hierarkiataso 2 kertoo pääsääntöisesti mistä tuotantoalueesta tai liikelaitoksesta (esim. Toisen asteen koulutus tai Tampereen Ateria Liikelaitos) on kyse. Seuraavat tasot kuvaavat kunkin liikelaitoksen tm. sisäistä rakennetta. Tulosyksikköhierarkia on erillisenä liitteenä.
  • Pääkirjatiliryhmä: Ryhmittelee pääkirjatilit tuloslaskelman mukaisiin tulo- ja menoeriin.
  • Pääkirjatili: Liiketapahtumat kirjataan aiheen mukaan eri kirjanpitotileille. Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (nro 461200). Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje on liitteenä ja kertoo tarkemmin tilien sisällöstä. 2017 talousarvion laadinnassa on noudatettu 17.9.2015 päivitettyä tililuetteloa, joka on voimassa toistaiseksi.
  • Kumppaniyhtiö: Osoittaa liiketapahtuman vastapuolen: myyjän kirjanpidossa kumppaniyhtiö kertoo kenelle tavara/palvelu on myyty, ostajan kirjanpidossa koodi kertoo keneltä tavara/palvelu on ostettu. Kaupungin eri yksiköiden välisissä liiketapahtumissa käytetään numerolla yksi (1) alkavia kumppaneita. Muita koodeja käytetään erilaisia tilastointeja varten ja kaupungin konserniin kuuluvien yhteisöjen välisissä liiketapahtumissa. Liitteenä lista käytössä olevista koodeista. Talousarvioissa ja vuosisuunnitelmissa käytetään pääsääntöisesti vain kaupungin sisäisiä kumppaneita (1-alkuisia).
  • TA 2017: Alkuperäinen vuoden talousarvio (€)

Tiedot on julkaistu erikseen Excel- ja CSV-muodoissa. CSV:ssä on käytössä erottimena pilkku ja UTF-8 merkistökoodaus. Aineiston tulkinnan helpottamiseksi mukana liitteenä ovat myös Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje, tulosyksikköhierarkia sekä kumppaniyhtiökoodit.

Data och resurser

Mer information

Administratör Konsernipalveluyksikkö Koppari
Publicerad 29.05.2013
Uppdaterad 20.11.2018
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tammerfors budgeter . The maintainer of the dataset is Konsernipalveluyksikkö Koppari. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 12.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(66)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus