Site logo

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu vuonna 2011

Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin toimeentulotukien vertailusta vuonna 2011.

Toimeentulotuen Kuusikko-raportissa asiakkuuksien ja kustannusten ajallinen tarkastelujakso on vuodesta 2005 vuoteen 2011. Vertailun kohteena ovat ensisijaisesti toimeentulotuen asiakasmäärän ja –rakenteen sekä myönnetyn toimeentulotuen määrän muutokset. Tilastot osoittavat, minkä suuntaisia ja kuinka suuria muutoksia Kuusikko-kunnissa on tapahtunut. Kuusikko-vertailujen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä kovin syvällisiä johtopäätöksiä siitä, miksi yhdessä kunnassa tapahtuu enemmän muutoksia kuin toisessa. Tämän vuoden raportissa esitellään myös kunnista kerättyä asiakaspalautetta. Kuntien keräämä asiakaspalaute ei ole helposti vertailtavissa, eikä sitä ole vielä kaikista kunnista saatavilla. Tarkoituksena on kuitenkin sisällyttää asiakaspalaute mukaan Kuusikko-vertailuihin myös tulevaisuudessa.

Raportissa toimeentulotuen asiakasmäärien ja kustannusten vertailut on tehty ilman valtion laissa määritellyn ajan (½ - 3 v.) täysimääräisesti korvaamien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja paluumuuttajien toimeentulotukea, jotta luvut kuvaisivat kuntien toimeentulotuen kustannuksia. Määräajan jälkeen kunnat vastaavat ko. henkilöiden mahdollisesta toimeentulotuesta ja nämä menot sisältyvät kunnan tilastolukuihin. Liitetaulukon 2C luvut kuitenkin sisältävät myös valtion korvaamat toimeentulotukikustannukset ja asiakasmäärät. Kuusikko-kuntien toisistaan poikkeavat tilastointikäytännöt heikentävät vertailtavuutta, sillä osassa kuntia asiakaskunnan rakennetta kuvaavat vuositilastot sisältävät turvapaikanhakijat, pakolaiset ja paluumuuttajat ja toisissa kunnissa eivät. Siten Kuusikko-kuntien toimeentulotuen asiakaskunnan ikää, perhetyyppiä ja toimeentulotuen kestoa kuvaavat tilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Kustannustiedot on koottu kuntien tilinpäätöstiedoista. Kustannusten muutoksen vertailu on tehty vuoden 2011 rahan arvoon korotetuilla luvuilla. Toimeentulotukiraportissa kustannusten deflatoinnissa käytetään muista Kuusikko-vertailuista poiketen kuluttajahintaindeksiä, koska se kuvaa toimeentulotuen kustannustekijöitä paremmin kuin julkisten menojen indeksi.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Lähde Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi, Turun hyvinvointitoimiala, Tampereen hyvinvointipalvelut sekä Oulun hyvinvointipalvelut
Julkaistu 21.12.2012
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. http://www.kuusikkokunnat.fi/
Avainsanat
Alueet
License Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu vuonna 2011. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 26.05.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(24)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus