Site logo

Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu vuonna 2011

Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailusta vuonna 2011.

Raportissa kuvataan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä Kuusikko-kunnissa. Tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskussairaaloiden perussairaanhoito, kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vertailukelpoisuutta kuntien välillä parannetaan ikävakioinnilla 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vuoden 2011 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja pääsääntöisesti vuosilta 2007–2011. Kustannustietojen ajallista vertailtavuutta lisätään deflatoimalla eli korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2011 rahan arvoon.

Ikääntyneiden määrä on Kuusikko-kunnissa kasvanut nopeasti. Kasvu on painottunut 65–74-vuotiaiden ja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmiin. Vuoden 2011 lopulla 65 vuotta täyttäneitä oli Kuusikossa 236 581 henkilöä, 75 vuotta täyttäneitä 102 086 ja 85 vuotta täyttäneitä 27 774. Kun tarkastellaan 75 vuotta täyttäneitä, 25,1 prosenttia eli 25 631 henkilöä oli säännöllisen kotihoidon, muiden avopalvelujen tai ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon piirissä joulukuussa 2011. Lisäksi lyhytaikaisten terveydenhuollon palvelujen piirissä oli 1 937 henkilöä eli 1,9 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Palvelujen ikävakioitu kokonaispeittävyys oli matalin Espoossa (22,6 %) ja korkein Oulussa (31,0 %). Palveluittain tarkasteltuna eniten asiakkaita oli säännöllisellä kotihoidolla, jonka piirissä oli Kuusikossa 11,7 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen tavoitteet vuodelle 2012 (STM 2008) ovat lähestyneet etenkin pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyyden laskiessa ja tehostetun palveluasumisen peittävyyden kasvaessa. Kuusikon laitoshoidon peittävyys, 4,7 prosenttia, on kuitenkin selvästi suosituksen 3,0 prosenttia suurempi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat noin 1,2 miljardia euroa. Kustannukset kasvoivat vuosina 2010–2011 vuoden 2011 rahan arvossa 0,3 prosenttia eli 3,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 palvelujen 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kustannukset olivat Kuusikossa 12 146 euroa. Asukaskohtaiset kustannukset laskivat edellisvuodesta 1,7 prosenttia vuoden 2011 rahan arvossa tarkasteltuna. Vuosina 2007–2011 deflatoitu nousu kokonaiskustannuksissa on ollut 10,9 prosenttia (121,7 miljoonaa euroa) ja asukaskohtaisissa kustannuksissa 1,8 prosenttia.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 21.12.2012
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. http://www.kuusikkokunnat.fi/
Avainsanat
Alueet
License Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu vuonna 2011. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 25.05.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(26)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus