Kaupungit jatkavat datan avaamista

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat avanneet julkisia datojansa yhdessä vuodesta 2014 6Aika-strategian avoimen datan kärkihankkeen tukemana. Tavoitteena on ollut luoda datan avaamiseen yhteisiä toimintamalleja, avata harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesauttaa avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Nyt hankkeen päättyessä on aika jatkaa datan avaamista osana kaupunkien perustoimintaa.

Avoin data tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää julkista dataa vapaasti koneluettavassa muodossa. Se toimii raaka-aineena uusille palveluille ja sovelluksille ja sitä kautta liiketoiminnalle. Viimeisten neljän vuoden ajan kaupungit ovat myös kiihdyttäneet yritysten liiketoimintaedellytyksiä. Datan avaamisen merkitys ja käytännön toimintatavat ovat selkiytyneet Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyön aikana. Hankkeen aikana toteutetut dataportaalit mahdollistavat jatkossa kaupungin tietojen helpomman jakelun ja löydettävyyden.

“Hankkeen tuloksena esimerkiksi kaupunkien tapahtumatieto on saatavilla niiden omien verkkosivujen lisäksi koneluettavassa muodossa, avoimena datana ja avoimien rajapintojen kautta, jolloin sitä voivat hyödyntää kaikki halukkaat”, kertoo projektin päätoteuttajan, Tampereen kaupungin projektipäällikkö Joonas Dukpa.

Kaupunkidatan avaamisen tulevaisuus

Kaupunkien välistä avoimen datan yhteistyötä tehdään tiiviisti jatkossakin. Kaikki mukana olleet organisaatiot ovat tehneet suunnitelmia, joilla halutaan taata se, että yhdessä opitut asiat tulevat hyötykäyttöön. Datan avaamisesta halutaan tehdä pysyvä käytäntö kaupunkitiedon osalta.

Helsingissä datan avaamisen tukena toimii Helsinki Region Infoshare (www.hri.fi) -palvelu. HRI on pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) yhteinen avoimen datan palvelu, joka on toiminut jo vuodesta 2011. HRI avustaa pääkaupunkiseudun datan avaamisessa, järjestää koulutuksia kaupunkien henkilöstölle sekä edistää avattujen aineistojen hyödyntämistä muun muassa oppilaitosyhteistyön merkeissä. Helsingissä datan avaamisessa ovat mukana myös kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen asiantuntijat. Data ja sen avoimuus jatkuvat teemoina myös Forum Virium Helsingin esineiden internet (IoT) -hankkeissa. Tavoitteena on kehittää esimerkiksi uudenlaisia datankeruumenetelmiä, joihin myös kaupunkilaiset voivat osallistua.

Espoo määrittelee parhaillaan datapolitiikkaansa ja datan avaamisen parhaita käytäntöjä ja ne otetaan osaksi kaupungin toimintaa. Espoo on kirinyt rajapintojen rakentajana; esimerkiksi palaute-, tapahtuma- ja resurssienvarausrajapinnat on avattu hankkeen aikana.

Vantaa jatkaa datan ja rajapintojen avaamista yhdessä toimialojen asiantuntijoiden kanssa, ja yhteistyössä HRI:n kanssa. Keskeisenä toimijana toimialojen datan avaamisessa ja niiden julkaisemisessa HRI-palvelun kautta toimii Vantaan tietopalveluyksikkö. Avoin data ja rajapinnat pyritään ottamaan huomioon entistä paremmin kaupungin hankinnoissa sekä keväällä 2018 alkavissa hankkeissa. Marraskuussa 2017 käyttöön otetussa kiinteistöjen hallinnan järjestelmästä avattiin HRI:ssä kiinteistötiedon rajapinta, jonka kautta saa tietoja kaupungin omistamista tai vuokraamista toimitila- ja asuinrakennuksista. Avoimille rajapinnoille on nimettävä omistaja, jotta varmistetaan avoimien rajapintojen ylläpito ja niihin liittyvien hyvien käytäntöjen ja toimintamallien vakiintuminen hankkeen jälkeenkin.

Turussa avointa dataa pyritään hyödyntämään aktiivisemmin kaupungin omassa toiminnassa sekä palvelutuotannossa. Turku Science Park Oy ja Lounaispaikka jatkavat yhteistyötä kaupungin kanssa muun muassa alueellisen dataportaalin ylläpidossa ja datan markkinoinnissa yrityksille. Avoimella datalla on merkittävä rooli uusien ratkaisujen löytämisessä, kun haetaan vastauksia rakennemuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin, kuten työvoimaan saatavuuden ja alueen imagon parantamiseen.

Tampereella avaamisen painopistettä siirretään uusiin hankintoihin ja tarvelähtöisyyteen. Avaamisessa hyödynnetään vahvemmin seudun yritysten tarpeita. Nyt yhdessä luodut toimintamallit tuodaan mukaan kaupungin toimintaan ja avattua tietoa pyritään hyödyntämään aikaisempaa paremmin kaupungin sisällä. Kuten Helsingissä, myös Tampereella määritellään IoT-alustaa, joka osaltaan edistää datan saatavuutta ja analytiikkaa sekä mahdollistaa uusien palveluiden syntymisen.

Oulussa syksyllä 2017 käynnistyneen Data Alive Oulu -kehittäjäyhteisön toiminta edistää datan hyödyntämistä ja dataan perustuvaa liiketoimintaa sekä ylläpitää avoimen datan verkostoa. Avoimen datan ekosysteemi tarvitsee erilaisia kehittäjiä ja eri näkökulmia. Oulu tuo avoimen datan osaksi tiedonhallinnan kokonaisuutta ja siitä vastaa kaupungin konsernihallinto ja tietojohtaminen.

Dataportaalit ja kehittäjäyhteisöt:

Helsinki Region Infoshare (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen): hri.fi
Lounaistieto: data.lounaistieto.fi
Tampere: data.tampere.fi
Oulun kaupungin dataportaali: data.ouka.fi

Oppaamme rajapintojen avaamisesta sekä yhteistyöstä yritysten kanssa:

Avoimet ja yhtenevät rajapinnat
Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista
Kuutoskaupunkien API-työkalupakki
Liiketoimintaa avoimesta datasta
Yhdessä kohti avoimen datan liiketoimintaa