Tampereen kaupungin ostot - Ostot 2016 (CSV)


Vuodesta 2015 alkaen julkaisu on toteutettu Kuutoskaupunkien 6Aika -harmonisoidussa formaatissa. Eri kaupunkien aineistojen koneluettavuuden säilyttämiseksi aineistossa on formaatista johtuen tyhjiä sarakkeita niiden sarakkeiden osalta, joita Tampereen kaupunki ei käytä tai jotka eivät ole järjestelmäteknisistä syistä saatavilla. Julkaisuformaattia kehitetään edelleen.

Aineisto sisältää seuraavat kentät:

 • Kuntakoodi: Tampereen kuntakoodi: "837".
 • Kunnan nimi: "Tampere".
 • Ostajan Y-tunnus: Tampereen kaupungin y-tunnus: "0211675-2".
 • Tulosyksikön ID: Sisäisesti käytetty tulosyksikön tunniste.
 • Tulosyksikön nimi: Tulosyksikön tunnistetta vastaava selkokielinen nimi.
 • Osasto: Erillistä osasto- jaottelua ei käytetä Tampereen kaupungilla, joten sarake on tyhjä. Jollain kaupungeilla käytössä, joten osana 6Aika -formaattia.
 • Kustannuspaikan ID: Kustannuspaikan kohdentava tunniste.
 • Kustannuspaikan nimi: Kustannuspaikan tunnistetta vastaava selkokielinen nimi.
 • Laskun päivämäärä: Laskun päivämäärä, joka ei ole saatavilla kaikille laskuille järjestelmäteknisistä syistä. Esimerkiksi ostotilauksiin kohdistuvilta laskuilta (5-alkuiset tositenumerot) ei saada päivämäärää koska menokirjaus muodostuu tavaran vastaanotosta eikä varsinaiselta laskulta.
 • Tositteen numero: Tositteen kohdentava tunniste.
 • Ostotilausnumero: Ostotilauksen kohdentava tunniste. Järjestelmäteknisistä syistä ei saatavilla kaikille ostoille. Kenttä on osa 6Aika -määritelmää.
 • Sopimusnumero: Ei käytössä Tampereen kaupungilla, joten sarake on tyhjä. Kenttä on osa 6Aika -määritelmää.
 • Kirjauspäivämäärä: Laskun varsinainen kirjauspäivämäärä, joka perustuu palvelun luontipäivämäärään.
 • Laskun numero: Ei saatavilla. Kaikille laskuille ei ole järjestelmäteknisistä syistä erillistä numeroa olemassa. Laskun numeroa käytetään osittain myös viitetietona, jolloin osa laskuista voi sisältää kentässä henkilötietoja eikä voida siten julkaista.
 • Tiliryhmän numero: Tiliryhmät on johdettu JHS 192 -luokittelusta. Tiliryhmän numeroiden tavoitteena on luokitella eri kaupunkien käyttämät erilaiset tilinumerorakenteet yhteisiin luokkiin. Tilinumerotasolla on kaupunkikohtaisesti vaihtelevia käytäntöjä. Yleisesti ottaen tiliryhmän numerosta johdetaan varsinainen tilinumero eli esimerkiksi ryhmä 4300 - 4499 sisältää tilinumeroita väliltä 430000 - 449900. Tampereen kaupunki ei käytä JHS:n mukaisia alakategorioita ryhmässä "Palvelujen ostot (4300-4499)". Käytännössä siis alakategoriat "Asiakaspalveluiden ostot (4300-4339)" ja "Muiden palveluiden ostot (4340-4499)" puuttuvat ja käytetään JHS:n yläkategoriaa "Palveluiden ostot", jolla on laajempi tiliryhmäväli "4300-4499". Toisena poikkeamana "Palveluiden ostot" -tiliryhmä sisältää JHS:stä poiketen 45-alkuisia tilinumeroita, jotka JHS luokittelussa kuuluvat osaksi "Aineet, tarvikkeet ja tavarat" -tiliryhmää. Tampereella "Aineet, tarvikkeet ja tavarat" -tiliryhmä muodostuu vain 46 -alkuisista tilinumeroista. Julkaistussa aineistossa tiliryhmät ovat JHS-luokittelun mukaisia jolloin luokittelun kautta säilyy karkean tason vertailukelpoisuus eli tiliryhmä on JHS:n mukainen vaikka tilinumero on ryhmästä poikkeava. Konkreettisena esimerkkinä poikkeamasta tiliryhmään Palvelujen ostot 4300-4499 kuuluu tili 452000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut.
 • Pääkirjatiliryhmä: JHS192:sta johdettu selkokielinen nimi. Käytännössä tiliryhmät ovat: "Palvelujen ostot", "Aineet, tarvikkeet ja tavarat", "Avustukset", "Vuokrakulut" tai "Muut toimintakulut".
 • Pääkirjatili: Varsinainen tilinumero, joka pääasiassa johdetaan tiliryhmän numerosta (kts. tiliryhmän kuvaus).
 • Pääkirjatili nimi: Tilinumeroa vastaava selkokielinen nimi, joka ilmentaa tilin käyttötarkoitusta. Tilien käyttötarkoitukset on kuvattu tarkemmin vuosittaisessa tililuettelo ja kirjausohjeessa.
 • Toimittajanumero: Sisäisesti käytetty yrityksen, yhdistyksen tai muuntyyppisen toimittajan tunniste.
 • Toimittajan nimi: Yrityksen, yhdistyksen tai muuntyyppisen toimittajan nimi.
 • Toimittajan Y-tunnus: Toimittajan y-tunnus. Kaikilla toimittajilla ei ole y-tunnusta (esim. yhdistykset tai ulkomaiset toimijat).
 • Summa ALV0 euroina: Ostolaskun summa ilman arvonlisäveroa. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku. Esimerkiksi vuoden 2016 aineistossa Tampereen Tilakeskus on saanut 14.3.2016 Würth Oy:lta 47,12 euron hyvityksen vaatteiston ostosta (tositenumero 1600011290)
 • ALVin määrä euroina: ALV:n määrä ei ole saatavilla järjestelmäteknisistä syistä erikseen. Tiedot haetaan menotililtä tilinumeron perusteella ja menotilille kirjautuu vain nettosumma.
 • Kokonaissumma euroina: ALV:n huomioivaa kokonaissummaa ei ole saatavilla järjestelmäteknisistä syistä. Tiedot haetaan menotililtä tilinumeron perusteella ja menotilille kirjautuu vain nettosumma.
 • Toimittajanumero: Kirjanpitojärjestelmän käyttämä toimittajan tunniste.
 • Kumppaniyhtiö: Tytäryhtiön tai muun kumppanin yksilöivä tunniste. Vuodesta 2015 alkaen on julkaistu myös erillinen kumppaniyhtiökoodit dokumentti jossa kaikki kumppaniyhtiöt koodeineen listattuna.
 • Kumppaniyhtiö nimi: Yksilöivää tunnistetta vastaava selkokielinen nimi. Kentän arvona "Ulkoinen", jos kyseessä ei ole kumppaniyhtiö.

Muita huomioita aineistosta:

Aineiston avulla on mahdollista tarkastella Tampereen kaupungin hankintoja. Aineistoa ei voi vertailla suoraan talousarvioon, koska aineisto sisältää vain ulkoisia ostoja; talousarviossa on mukana myös kaupungin sisäiset erät. Järjestelmäteknisistä syistä julkaistussa aineistossa on mukana myös investointihankinnat, jotka kirjataan käyttötaloustileille ja jotka kirjanpitojärjestelmä ns. purkaa taseeseen kirjauskauden vaihteessa. Aineistosta ei pysty suoraan päättelemään onko kyse käyttötalous- vai investointimenosta.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti CSV
Aikasarja alkaa 2016-01-01
Aikasarja päättyy 2016-12-31
Aikasarjan tarkkuus